[Home]

Introduction  ||  Town Panchayats  ||  Services   ||  Schemes  ||  Government Orders   ||  Tsunami Relief  || Empowerment Activities || Waste Management  ||  Rain Water Harvesting  ||  Urban Hygiene & Sanitation  || CMDA || Important Places || Tourist Attractions || Forms  ||  Contacts  ||  Links]  ||  Photo Gallery ||  FAQ  ||  Feedback ||    What is New? 

 

 

bghUsl¡f«
t.
v©.
bghUŸ nfh¥ò v© / ehŸ
1
Town Panchayats Administration – Construction of office building / Preparing estimate - Instruction Issued- regarding Roc.No.14445/2006/B4, Dated : 10.7.2007
2 ng%uh£Áfëš nrkeyã fz¡»‰Fça t£o Ãnuuiz-bry΢ Ó£LfŸ mD¥òjš k‰W« t§»æU¥ò Ïz¡f¢rh‹W jahç¤jš -
bjhl®ghdJ
e.f.v©. 06032/2006 <5 ehŸ: 05.04.2006
3
M©L fz¡FfŸ jahç¤jš cça têKiwfŸ btëælš - bjhl®ghdJ e.f.v©. 14956/2006/<2 ehŸ : 27.09.2006
4
ng%uh£Áfëš Kiwa‰w k‰W« njita‰w bryéd§fŸ j鮤jš m¿ÎiufŸ tH§Fjš - bjhl®ghdJ. e.f.v©. 3685/2007/<5 ehŸ : 5.3.2007
5 Solid Waste Management - Implemenation of Solid waste Management Programme - Site selection - NOC to be obtained from Tamilnadu Pollution Control Board - certain instructions issued - regarding Roc. 12735/2007 C 1 Dated : 9.7.2007
6 ng%uh£Á gFÂfëš cŸs mDkÂa‰w Rtbuh£ofŸ mf‰Wjš bjhl®ghdJ. e.f.v©. 14167/2007/Ï1, ehŸ: 26.7.2007
7 ng%uh£Áfëš gšntW £l¥gâfŸ k‰W« bghJãÂ¥ gâfŸ nk‰bfhŸtJ - msÎ¥ ò¤jf§fŸ guhkç¥gJ - bjhl®ghdJ e.f.v©. 10285/2007 Ï 3
ehŸ : 7.8.2007
8 ng%uh£Áfëš 2007, 2008, 2009 M©Lfëš XaÎ bgwΟs braš mYty®fis bghW¥gh¡F« jâ¡if¤ jilfŸ ãt®¤Â brajš - bjhl®ghf. e.f.v©. 15238/2007/C2
ehŸ : 17.8.2007
9 ng%uh£Áfë‹ k‹w¤jiyt®, Jiz¤jiyt® cW¥Ãd®fŸ k‰W« braš mYty®fë‹ flikfŸ k‰W« bghW¥òfŸ brašghLfŸ F¿¤J Áy têKiwfŸ btëælš - bjhl®ghdJ e.f.v©17133 / 2007 Ï3
ehŸ : 17.9.2007
10 ng%uh£ÁfS¡F njitahd bjUés¡FfŸ FoÚ® cÂçghf§fŸ bghJ Rfhjhu bghU£fŸ vGJ bghU£fŸ thfd§fŸ th§Fjš F¿¤J têfh£L be¿KiwfŸ - bjhl®ghdJ. R‰w¿¡if v©. 1/2008/Ï2
ehŸ : 25.1.2008
11 ng%uh£Á gFÂfis öOEikahf it¤ÂU¡f m¿Îiu tH§Fjš bjhl®ghdJ e.f.v©. 1855/2008 Ï 2 ehŸ : 1.2.2008
12 ng%uh£Áfëš eilbgW« éHh¡fŸ - T£l§fŸ miH¥Ãjoe-fšbt£Lfëš kuò¢ Ó® KiwmYty®fŸ Kiw mD¥òjš - g¤jš- bjhl®ghdJ e.f.v©. 337/2008/Ï.2.
ehŸ : 4.2.2008
13 ng%uh£Áfëš 1.4.2008 Kjš brh¤J tç bghJ ÓuhOEÎ F¿¤J têfh£L be¿KiwfŸ bjhl®ghdJ e.f..v©.334/2005/ Ï2 ehŸ : 12.2.2008
14 ng%uh£Áfë‹ ngUªJ ãiya§fŸ guhkç¡f¥gLtJ F¿¤J m¿Îiu tH§Fjš - bjhl®ghdJ e.f.v©. 8018/2007 c1 29
ehŸ : 14.02.2008
15 nj®ªbjL¡f¥g£l k¡fŸ ÃuÂãÂfS¡F ò¤jh¡f gæ‰Á më¤jš - bjhl®ghdJ e.f.v©. 1765/08/Ï2 ehŸ: 27.09.2006
16 ngUuh£Áfë‹ tUkhd¤ij ca®¤Jjš elto¡iffŸ - brh¤Jtç é¡f¥glnt©oa f£ol§fŸ MOEªj¿ªJ tç é¤jš m¿Îiu
tH§Fš - bjhl®ghdJ
e.f..v©.1940/2008/ Ï2 ehŸ: 15.2.2008
17 Solid Waste Management System Commissioner’s SMS dated 05.07.08
18 ng%uh£Áfëš Âl¡fêÎ nkyh©ik¤ £l« be¿gL¤Jtj‰fhf tH§f¥g£l K¡»a 10 m«r têKiwfŸ m¿Îiu tH§f¥g£lJ eoto¡if nk‰bfhŸs m¿Îiu tH§fš - bjhl®ghdJ e.f.v©.11521/2007/M4 ehŸ: 23.7.2008
19 ng%uh£Áfëš brašgL¤j¥gL« eilKiwfŸ, gâfŸ k‰W« guhkç¥ò¥ gâfŸ, bghUŸfŸ, bfhŸKjš brOEjš M»aitfŸ F¿¤J éçthd
m¿ÎiufŸ tH§Fjš - bjhl®ghdJ
e.f.v©.14090/2008/<2 ehŸ : 30.07.2008
20 f£ol mDk - ÃçÎ 191 - k‰W« bjhê‰rhiy ãWt f£ol mDk k‰W« cçk« - ÃçÎ - k‰W« cçk« - ÃçÎ 249 - tH§Fjš m¿Îiu tH§f¥g£lJ - bjhl®ghdJ e.f.v©. 14400/2008/Ï ehŸ: 4.08.2008
21 ng%uh£Áfëš ngz¥g£L tU« fhnrhiy ò¤jf« k‰W« bjUés¡FfŸ bfhŸKjš F¿¤J m¿Îiu tH§Fjš - bjhl®ghdJ e.f.v©. 14956/2006/< 5 ehŸ: 4.08.2008
22 ng%uh£Áfë‹ brh¤J¡fŸ ghJfh¤jš bghJ Âwél§fŸ jhdkhf bgw¥g£l brh¤J¡fis ghJfh¤jš - m¿ÎiufŸ tH§Fjš - bjhl®ghdJ e.f.v©. 15288/08/Ï1 ehŸ: 18.8.08
23 ng%uh£Áfëš brh¤Jtç ÓuhOEÎ mDk bgwhj f£ol§fS¡F brh¤Jtç é¤jš m¿Îiu tH§Fjš - bjhl®ghdJ. e.f.v©.334 /2005/Ï2 ehŸ: 18.8.2008
24 ng%uh£Áfëš brh¤Jtç ÓuhOEÎ bjhl®ghf TLjš m¿ÎiufŸ tH§Fjš - bjhl®ghdJ. e.f.v©.334 /2005/Ï2 ehŸ: 18.8.2008
25 ng%uh£Áfëš nj®ªbjL¡f¥g£l bg© jiyt®fë‹ r£l¥goahd mÂfhu§fis mt®fë‹ fzt® k‰W« cwéd®fŸ brašgL¤Jjš têfh£o be¿KiwfŸ tH§Fjš - bjhl®ghdJ. e.f.v©. 17133/2007 Ï 3 ehŸ : 22.8.2008
26 ng%uh£Áfëš gâòçÍ« J¥òuÎ gâahs®fŸ rçtu gâæid brOEahik Áy m¿Îiu tH§Fjš - bjhl®ghdJ e.f.v©.19112/07/Ï2 ehŸ : 26.8.08
27 ng%uh£Áfë‹ ã®thf« nj®ªbjL¡f¥g£l jiyt®fë‹ r£l¥goahd mÂfhu§fis mt®fë‹ cwéd®fŸ brašgL¤Jjš m¿ÎiufŸ
tH§f¥gL»wJ
e.f.v©. 17133/2007 Ï 3 ehŸ : 27.8.2008
28 ng%uh£Áfëš bghJãÂ¥ gâfŸ nk‰bfhŸSjš xnu gâ¡F gšntW ntiyfS¡fhf jå¤jå kÂ¥ÕLfŸ Ãç¤J jahç¤jš ng%uh£Á ãÂia
jtwhf ga‹gL¤Jjš ã®thf mDk - mDk tH§Fjš murhizia Û¿ brašgLjš m¿Îiu tH§Fjš - rh®ªjJ.
e.f.v©.16214/2008/M5 ehŸ : 29.08.08
29 Town Panchayats Administration – Preparation of estimates – Guidelines communicated for strict adherence – Regarding Roc.No.15130/2008/B4/ Dated : 2.9.08
30 gâaik¥ò - ng%uh£ÁfŸ ã®thf« - ng%uh£Áfëš gâòçÍ« muR ãiyah¡f¥glhj gâahs®fë‹ khWjš nfhU« nfhç¡if F¿¤J
Áy m¿ÎiufŸ tH§Fjš - rh®ªjJ
e.f.v©. 874/2008 m3
ehŸ : 04.02.2008
31 gâaik¥ò - ng%uh£ÁfŸ ã®thf« - ng%uh£Á braš mYty®fŸ - ÏlkhWjš - m¿ÎiufŸ tH§f¥g£lJ - Áy k©ly§fëš Ã‹g‰w¥glhik - KGikahf Kiwahf Ëg‰w m¿ÎiufŸ
tH§f¥gL»‹wd.
e.f.v©. 1987/2008 m1 ehŸ : 02.07.2008
32 gâahs®FG - ng%uh£ÁfŸ ã®thf«- k©ly cjé Ïa¡Fe®fŸ - bghW¥òfŸ k‰W« flikfŸ - brašgL¤j m¿ÎiufŸ tH§f¥gL»wJ neKf.v© 10318/2007/m1 ehŸ : 15.11.2007
33

kiH Ú® nrfç¥ò £l« - ng%uh£Áfs¦ Jiw - kiH Ú® £l« ng%uh£Áfëy¦ KGikahf - bray¦gL¤Âl m¿Îiu tH§¦Fjy¦

e.f. v© 10389/2011  /M1  ehs¦ 07.07.2011

 34 bghJRfhjhu« - bl§¦F fha¦¢ry¦ guÎjy¦ - Kd¦bd¢rç¡if elto¡iffs¦ nkw¦bfhs¦s m¿Îiu tH§¦f¥g£lJ ¦-bjhl®ghf

e.f.v© 21720/2011
Ï3 ehs¦ 14.5.2012

35

ng%uh£Áfs¦ ã®thf«-bkèjhd Ãsh[¦o¡ igfs¦ cgnah»¥gij j鮤jy¦-bjhl®ghf

ne.K.f.v©. 7354/2012/c4 ehŸ. 05.07.2012
36

ku¡fd¦W eLjy¦-ng%uh£Áfs¦ ã®thf«-ng%uh£Á¥ gFÂfëy¦

ku¡fd¦W eLjy¦ kw¦W« guhkç¥ò bra¦jy¦-bjhl®ghf
ne.K.f.v©. 9936/2012/Ï1 ehs¦.24.7.2012
 

 

Note: Please ensure that Tamil fonts as prescribed in 'Tamil Virtual University site'  is available in your Computer. If  not,  it can be down loaded from http://www.tamilvu.org/coresite/html/cwfontins.htm

 

 


.

Top

Introduction  ||  Town Panchayats  ||  Services   ||  Schemes  ||    Government Orders   ||  Tsunami Relief  || Empowerment Activities
Waste Management
  || 
Rain Water Harvesting  ||  Urban Hygiene & Sanitation  || CMDA || Important Places || Tourist Attractions || Forms  ||  Contacts  ||  Links]  ||  Feedback ||    What is New?

Last  updated on Friday, May 30, 2008